SÛRE-İ İNSAN’I TEFEKKÜR

Farketsinler diye lûtfettin bir Kitâb-ı Fûrkân

Nice milyon hikmetle dolu, Ya İlâhi, ol kân

 

Tavr-ı ilâhinle halkeyledin bunca hikmeti

Soyunsunlar diye giydirdin libâs-ı gafleti

 

Kavrayamadık hikmetini dehrin ve zamânın

Zamânın hükmü yok İlâhi, yetişmez mi amânın

 

Nedir sırrı muhabbetin, bağlandı basîretim

Nedir sırrı Muhammed’in, durmaz artar hasretim

 

Âşıkam gül yüzüne ol Rasûl-i mücteba’nın

Yoluna başım koysam, sevdiğin mah-ı tabânın

 

Usandım artık Allah’ım, şu muzdarib hâlimden

Kalmadı hiç sabr u kararım, bıktım ahvâlimden

 

Akl ermedi Ya Rabbi, ne kemâle ne hikmete

Halkeyledin hikmeti, giriftâr ettin gaflete

 

Akl almadı olmadı mahkûm aklımız zevâle

Akl almadı aşkı bulup eremedik kemâle

 

Çarpsa îdrakime, doğsa basîretin şihâbı

Aşktır ruhumun şihâbı, nefsimin iştihâbı

 

Aklı koyup eylesek nazar bin teslîmiyetle

Lütfetsen ah kavrasak kemâli vûkûfiyetle

 

Akıl ermez esrâr-ı ilâhiyyenin sırrına

Aklı al, aşkımı ver varam yokluğun vârına

 

Kemâl-i aşka varsam, nola lûtf u keremiyle

Keremkâne yakışmaz mı, celbetmek keremiyle

 

Nedir ilm-i ilâhideki takdîr-i ezelî

Sunulmaz mı müddehardan şarâb-ı lemyezeli

 

Affınla lûtfeyle varmasa da eflâke âhım

Aşk u niyâzım sanadır, yok başka bir penâhım

 

İşte, "Ve sekahüm rabbûhûm şarâben tahûra" 1

Vâd-i ilâhindir, "Ve kâne sa‘yüküm meşkûra" 2

 

İçene bin safâ bahşeder, derin ve lâyezâl

Cemâl-i mutlak şevkînden gelen neş’e-i visâl

 

Geçelim zevk-i cismânîden zevk-î rûhâniye

Hüsn-ü fânî mi’râtinden ol vech-i ilâhiye

 

"Ve ma teşaûne illâ en yeşâ Allah" 3 mübin

Kereminden ümîd eder, rahmet diler kemterin

 

"Yûdhilû men yeşâu fi rahmetih "4 der kitâbın  

  Sâhib-i keremsin, keremine erem hitâbın

 

Yok şikâyet herbir işin bin hikmetle mâlîdir

Lûtfundan ümîd etmek bu fakîrin âmâlidir

 

Nutk-u Hakk’dır, vasl-ı yârdır ol hîtâbın Allah’ım

Âşık oldum sırrını ver, ol kitâbın Allah’ım

                                          Konya, Ekim 1993

 

(1) Rabları onlara bir şarâb-ı tahûr sunmaktadır (76/21).

(2) Sa’yîniz meşkûr olsun (76/22).

(3) Mamafih Allah dilemeyince dileyemezsiniz (76/30).

(4) O dilediğini rahmeti içine kor (76/31).