SAKLI BİR KÂN, KÂMİL BİR İNSAN, HOCA CAHİD GÖZKÂN

Cerrahpaşa'dan sonra Çiftehavuzlar'daki evinde, devrin mûsıkîşinasları ile tanınmış şahsiyetlerinin toplanıp bir araya geldiği, fasıl ve meclisleriyle tanınan Hoca Cahid Gözkân, kendine has kadîm okuyuş tarzı, üslûbu, sesinin güzelliği, tevazuu ve rûhi asâleti, derviş-meşrebliği, çelebiliği ve nezâket-i tabîyyesi ile tanıyan herkesin takdir ve sevgisini kazanmış, eski tâbirle 'nâdir'ü'l-vücûd bir şahsiyetti.

Bu yazıda Hocamız'ın bilinen mûsikî vechesinden çok, kamil bir 'hazret-i insan' olarak, mûsıkîye bakışı ve mutasavvıf tarafı üzerinde durmaya çalışacağız.

Muharrem Hilmi Şenalp

Share