Keçecizâde İzzet Molla’nın “Andelîb-i zârı…” müfredini tazmîn

 

Cümle sîmurg bûy-ı sadberg üzre temkîn ettiler,

Gonce güller hâtır-ı bülbülü miskîn ettiler

 

Zâr-ı bülbül, derd-i dünya bizi sâkin ettiler,

Gül-i gülzâr neşvesiyle gönlü teskîn ettiler

 

Mübtelâ-yı aşka sor kim böyle telvîn ettiler,

"Mûtû kable en temûtu" mevti rengîn ettiler

 

Derde dermân zikr-i dâim deyu dersin ettiler,

Terk-i dünya, terk-i ukbâ, fikri gülbîn ettiler

 

Ehl-i irfân ehl-i tahkîk hükm-i berrîn ettiler,

Aklı mahkûm, aşkı makbûl, hükmü zerrîn ettiler

 

Aşkı Hakk’dan ehli diller hükmü tedvîn ettiler,

Gül ü bülbül hasretinden aşkı tekvîn ettiler

 

Kastederken bülbülân âh güli bedbîn ettiler,

Canı revân eyleyüb hem hûnı tazmîn ettiler

 

Andelîbi verd-i sadberk ile tekfîn etdiler

Bir “Gülistân” beytini kabrinde telkîn etdiler [1]

    

Fâilâtün/failâtün/fâilâtün/fâilün

[1] Tâzmîni yapılan Keçecizade'ye ait beyit

   Kandilli, 2009         

 

                                            

Keçecizâde'ye ait beytin geçtiği gazelin tamamı;


Andelîbi verd-i Sadberk ile tekfîn etdiler

Bir Gülistan beytini kabrinde telkîn etdiler

 

Meclis-i sûrây-ı sabra andelîbi almayub

Re’yinî pervânenin uşşak tahsîn etdiler

 

Böyle dâmenkeş değildi dest-i vuslatta o şûh

Bir takım âşık tekâpûlarla hodbîn etdiler

 

Âşıkan ahvâlin ve etvârın istidlâl edüb

Sergüzeşt-i Kays’ı benden sonra tezyîn etdiler

 

İzzet ile yekdir Allah yek deyüb feryâd u zâr

Kal’a-i gamda seni vâroşa tâyin etdiler

 

Payine düştüm senin Ya Hazret-i Monla’yı Rûm

Ol zaman kim evliyâya bende tahmîn etdiler